HihoCoder 状态压缩二

3/8/2017来源:ASP.NET技巧人气:3264

时间限制:10000ms 单点时限:1000ms 内存限制:256MB

描述

历经千辛万苦,小Hi和小Ho终于到达了举办美食节的城市!虽然人山人海,但小Hi和小Ho仍然抑制不住兴奋之情,他们放下行李便投入到了美食节的活动当中。美食节的各个摊位上各自有着非常多的有意思的小游戏,其中一个便是这样子的:

小Hi和小Ho领到了一个大小为N*M的长方形盘子,他们可以用这个盒子来装一些大小为2*1的蛋糕。但是根据要求,他们一定要将这个盘子装的满满的,一点缝隙也不能留下来,才能够将这些蛋糕带走。

这么简单的问题自然难不倒小Hi和小Ho,于是他们很快的就拿着蛋糕离开了~

但小Ho却不只满足于此,于是他提出了一个问题——他们有多少种方案来装满这个N*M的盘子呢?

值得注意的是,这个长方形盘子的上下左右是有区别的,如在N=4, M=3的时候,下面的两种方案被视为不同的两种方案哦!

输入

每个测试点(输入文件)有且仅有一组测试数据。

每组测试数据的第一行为两个正整数N、M,表示小Hi和小Ho拿到的盘子的大小。

对于100%的数据,满足2<=N<=1000, 3<=m<=5。<>

输出

考虑到总的方案数可能非常大,只需要输出方案数除以1000000007的余数。

样例输入
2 4

样例输出           5
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define MOD 1000000007
using namespace std;
int d[1 << 10], n, m;
int dp()
{
	int ans = 0, i, j, k, temp = 1 <<2*m, full = (1 << m) - 1 ;
	d[0] = 1;
	for (i = 1;i <= n;i++)
	{
		for (k = 0;k <m;k++)
			for (j = 0;j <temp;j++)
			{
				int number = 0, t = j;
				while (t)
				{
					if ((t & 1) == 0)
						break;
					t = t / 2;
					number++;
				}
				if (number < k + 1) continue;
				if (j&(1 << (k + m)))
				{
					d[j]=(d[j] + d[(j&~(1 << (m + k)))&~(1 << k)])%MOD;
				}//第K位为空,竖放
				else if (j&(1 << (k + 1)) && k < m - 1)
				{
					d[j]=(d[j] + d[j&~(1 << (1 + k))&~(1 << k)])%MOD;
				}//第K位为空,横放
			}
		for (j = 0;j < 1<<m;j++)
			d[j] = d[(j<<m)| full];
		for (j = 1 << m;j < temp;j++)
			d[j] = 0;
	}
	return d[0];
}
int main()
{
	cin >> n >> m;
	cout << dp();
	return 0;
}